Disclaimer KampeertotaalAansprakelijkheidsuitsluiting:


Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Kampeertotaal.nl
Het is niet toegestaan deze website over daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Kampeertotaal.nl

De inhoud van deze website en andere publicaties van Kampeerdump.nl op internet is met de uiterste zorg samengesteld.
Kampeerdump.nl kan echter geen garanties geven over de juistheid, de volledigheid en/of de inhoud van deze informatie.

Kampeerdump.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, waaronder zet - type en/of programmeerfouten in deze catalogus en de gevolgen van het eventuele gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, uit.


Privacy
In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoens normen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Het verwerken van de klantgegevens gebeurt door middel van een zogenaamde “Secure Socket Layer” (SSL) overdracht. Alle informatie wordt door dit systeem versleuteld voordat ze aan ons wordt verstuurd. Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht over het internet niet door onbevoegden gelezen worden. De meeste gangbare browsers ondersteunen deze beveiligde overdrachtstechniek.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van improvement aan onze shop. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie komt niet in ons bezit en worden niet opgeslagen in de database. Dit gebeurt extern, bij IDEAL Service op zwaar beveiligde computers. Wij behouden ons het recht voor uw IP adres te registreren. Uw IP adres kan gebruikt worden om een bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out of product aanbod. Ook misbruik van onze website kan hierdoor achterhaald worden. Wij doen hiervan altijd aangifte!

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Kampeerdump.nl zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
• deze gegevens onjuist blijken te zijn;
• de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient.
• de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.